Engineeer Khabar

मन्त्री पुनद्वारा विद्युत् वितरण शुभारम्भ

नेपालगञ्ज, २३ असोज : करीब दुई दशकको कठोर सङ्घर्ष र प्रयासपछि बाँके राप्तीसोनारी गाउँपालिका कुसुम क्षेत्रका बासिन्दाको बिजुली बत्ती बाल्ने सपना आज पूरा भएको छ ।

केन्द्रीय प्रसारण लाइनको कुसुमस्थित सब—स्टेशनबाट सो क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार गरी आजदेखि स्थानीयवासीको घरघरमा विद्युत् आपूर्ति गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सब—स्टेशन विद्युत् फिडरको स्विच अन गरेर आज विद्युत् वितरणको शुभारम्भ गर्नुभयो ।

सो अवसरमा उहाँले ऊर्जा र सिँचाइलाई मुलुक विकासको मूल आधार मानेर सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो ।

“सरकारले पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “विकास, समृद्धि र सुशासन मुख्य प्राथमिकता भएकाले सरकारबाट हुने कामप्रति कसैले आशङ्का गर्ने ठाँउ राख्नु हुँदैन ।”

कुसुम सब–स्टेशनबाट १३२÷११ केभीएको लाइनबाट कुसुम क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार गरिएको हो । विसं २०७२ मा सक्नुपर्ने विद्युत् विस्तारको काम ठेकेदारको लापरवाहीका कारण बत्ती बाल्ने धोको पूरा हुन सकेको थिएन । ढिलै भए पनि स्थानीयवासीको बत्ती बाल्ने धोको पूरा भएकोमा प्रदेश नं. ५ प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण केसीको भनाइ छ ।

सदस्य केसीकै पहलमा स्थानीय सरकार, प्राधिकरण र प्रदेश सरकारबीच समन्वय स्थापित गरी विद्युत विस्तारको काम दु्रतगतिमा अघि बढाइपछि काम छिटो सकिएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कोहलपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेले हाललाई नौ वटा ट्रान्समिटरबाट कुसुम र आसपासका एक हजार घरधुरीले विद्युत्को उपभोग गर्न पाउने छन् ।

(रासस)

फोटो फिचर

dGqL k’g – ;j:6]zg lg/LIf0f
pmhf{, hn;|f]t tyf l;FrfOdGqL aif{dfg k’g d+unaf/ ;fd’bflos u|fdL0f ljB’tLs/0f cGtu{t afFs]sf] /fKtL;f]gf/L ufpFkflnsf–!, s’;’ddf /x]sf] ;j:6]zgsf] lg/LIf0f ub}{ . t:jL/ M sfzL/fd zdf{, afFs], /f;;
dGqL k’gaf6 ljB’t :jLr z’ef/De
pmhf{, hn;|f]t tyf l;FrfOdGqL aif{dfg k’g d+unaf/ ;fd’bflos u|fdL0f ljB’tLs/0f cGtu{t afFs]sf] /fKtL;f]gf/L ufpFkflnsf–!, s’;’ddf /x]sf] ;j:6]zg s’;’ If]qsf] u|L8sf] :jLr z’ef/De ub}{ . t:jL/ M sfzL/fd zdf{, afFs], /f;;
ljB’t k|flws/0fsf sfo{sf/L lgb]{zs l3l;ª dGtJo JoQm
ljB’t k|flws/0fsf sfo{sf/L lgb]{zs s’ndfg l3l;ª d+unaf/ ;fd’bflos u|fdL0f ljB’tLs/0f cGtu{t afFs]sf] /fKtL;f]gf/L ufpFkflnsf–!, s’;’dl:yt ;j:6]zg ljB’t k|;f/0fsf] z’ef/De sfo{qmddf dGtJo JoQm ub}{ . t:jL/ M sfzL/fd zdf{, afFs], /f;;
ljB’t lj:tf/af/] hfgsf/L lbFb} dGqL k’g
pmhf{, hn;|f]t tyf l;FrfOdGqL aif{dfg k’g d+unaf/ afFs]sf] /fKtL;f]gf/L ufpFkflnsf–!, s’;’ddf /x]sf] ;j:6]zgcGtu{t s’;’d If]qsf] u|L8 :jLr z’ef/De kl5 ljB’t lj:tf/sf af/]df hfgsf/L lbFb} . t:jL/ M sfzL/fd zdf{, afFs], /f;;

Leave A Reply

Your email address will not be published.